@

DigRF v4-Bus
DigRF v4 �f�R�[�h�I�v�V����

DigRF 3G�����v4�f�R�[�h�͐M���i�ʂ̖������Ɠ��l�ɃV�X�e�����x���E �v���g�R���E�f�o�b�O�ׂ̈̋��͂ȗ��z�I�c�[���ł��BDigRF 3G�f�R�[�h �͂��q�l�̃I�V���X�R�[�v�ɗB�ЂƂ‚̃c�[���Z�b�g��lj����邾����MIPI �f�W�^��RF�V�X�e���̐�v�ƃf�o�b�O��e�Ղɂ��܂��B

  • @
  • @
QPHY-MIPI-DPHY�@�\MIPI�R���v���C�A���X �p�b�P�[�W

MIPI�A���C�A���X�d�lD-PHY Ver.1.00.00�ɋL�ڂ��ꂽ���M�n�����w������� ��{���郌�N���C �I�V���X�R�[�v�̎���������s�����Ƃ��o�� �܂��B

D-PHYbus D�@�\�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W

 MIPI D-PHY D�͋��͂ȃV�X�e�����x���̃v���g�R���E�f�o�b�O�p�c�[�� �ł��BD-PHY �f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�̓I�V���X�R�[�v�ɒlj����邱�Ƃ �MIPI D-PHY�ACSI-2�ADSI�M���̐�v�y�уf�o�b�O�����V���v���ɂ��܂��B

D-PHYbus DP�@�\�f�R�[�h/�����w�����p�b�P�[�W

MIPI D-PHY�AD-PHY �f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�́A���͂ȃV�X�e�����x���̃v�� �g�R���E�f�o�b�O�p�c�[���ł��BD-PHY�f�R�[�h�E �p�b�P�[� W�� �A�I�V���X�R�[�v�ɒlj����邱�Ƃ�MIPI D-PHY�ACSI-2�ADSI�M���̐�v�y� óf�o�b�O�����V���v���ɂ��܂��B

M-PHYbus�@D�@�\�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W

MIPI M-PHY�AD-PHY �f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�́A���͂ȃV�X�e�����x���̃v�� �g�R���f�o�b�O�p�c�[���ł��BD-PHY �f�R�[�h�E�\�����[�V� ����̓I�V���X�R�[�v�ɒlj����邱�Ƃ�MIPI D-PHY, CSI-2�����DSI�M���̐�v� y�уf�o�b�O�����V���v���ɂ��܂��B

M-PHYbus DP�@�\�f�R�[�h/�����w�����p�b�P�[�W

MIPI M-PHY�AD-PHY �f�R�[�h/�����w�����p�b�P�[�W�͋��͂ȃV�X�e���� �x���̃v���g�R���f�o�b�O�p�c�[���ł��BD-PHY �f�R�[�h�E�\� ����[�V�����̓I�V���X�R�[�v�ɒlj����邱�Ƃ�MIPI D-PHY, CSI-2�����DSI� M���̐�v�y�уf�o�b�O�����V���v���ɂ��܂��B

DigRF 3G-Bus

DigRF 3G�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�͋��͂ȃV�X�e�����x���̃v���g�R��� f�o�b�O�p�c�[���ł��BDigRF 3G�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�̓I�V���X� R�[�v�ɒlj����邱�ƂŁAMIPI�f�W�^��RF�V�X�e���̐v����уf�o�b�O���� �V���v���ɂ��܂��B

DigRF v4-Bus

DigRF 3G�����v4 �f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�͋��͂ȃV�X�e�����x���̃v��� g�R���E�f�o�b�O�p�c�[���ł��BDigRF 3G�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W� ̓I�V���X�R�[�v�ɒlj����邱�ƂŁAMIPI�f�W�^��RF�V�X�e���̐v����уf�o �b�O�����V���v���ɂ��܂��B

PROTObus MAG (Messung, Analyse, Grafik)

PROTObus MAG(Measeure, Analysis, Graph�j�V���A���E�f�o�b�O�E�c�[���L�b�g�́A���N�� �C�̃g���K�^�f�R�[�h�E�p�b�P�[�W�ɁA��芮���Őv���Ȍ��؁^�g� ??? x���̉�͂��”\�ɂȂ�܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖق�

@ @
�ł������I�ȃf�R�[�h

MIPI DigRF�f�R�[�h�̓v���g�R���̗l�X�ȃZ�N�V������F�����\�����A� �����₷����ʕ\���ƂȂ��Ă��܂��B�^�C���x�[�X��Y�[���̗ʂɏ]��� Ē��Z�̕iii��̊!A�C�x���g�𗝉����₷���悤�ɁA�f�R�[�h���͊g�����ꂽ�� k�����ꂽ�肵�܂��B

�ЂƂ‚̃c�[�������Y�������サ�܂�

MIPI DigRF 3G�f�R�[�h�E�\�����[�V�����͂��ׂĂ̏����ЂƂ‚ɂNetztƂƂ̂܂��BDigRF 3G���� �v4�M���̃A�v���P�[�V�������C���𕨗��w�̍ŏ�ɒu�����ƂŃo�X�A�i� ��C�U�ł͏o���Ȃ����j�[�N�ȃr���[�������܂��BIVRms, QVRms, PIQ, IDC,�����QDC �̗l�Ȓl���v�����邱�Ƃ�DigRF v4�M�������[���������邱�Ƃ��”\�ł��B

���S�ȃR���v���C�A���X�ƃf�o�b�O

���S��MIPI�c�[���Z�b�g�ׂ̈ɁALeCroy��D-PHY�R���v���C�A���X����уf�R� [�h�E�p�b�P�[�W������܂��BQPHY-MIPI-DPHY��D-PHY ver. 1.00.00��MIPI�A���C�A���X�d�l�������ŃR���v���C�A���X������ �܂��BD-PHY�f�R�[�h�E�\�����[�V������D-PHY�ACSI-2�����DSI�M�� �ɑ΂��ăV���v���ŋ��͂ȃf�o�b�N�\�����[�V������ schließen��܂��B

�y�[�W�g�b�v�ɖق�